1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาถึงวิถีชีวิติ ความเชื่อ ความศรัทรา ของคนในแต่ล่ะสมัย

  2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธี12เดือน

  3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจตะหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย
1ihlzn9nog7.gif


Next_Vector_Icon.png
Next