แหล่งที่มา


กู้เกียรติ มานพ และคณะ.วรรรคดีไทยสำหรับเยาวชนเล่าเรื่องพระราชพิธี๑๒เดือน:กรุงเทพฯ,บริษัทมีดีคิดส์จำกัด.๒๕๕๒.

37.gif


Next_Vector_Icon.png
Next